کاخ کرملین مسکو روسیه

کاخ کرملین مسکو روسیه در طی سال های 1475 تا 1485 بنا شده است. این قلعه تاریخی به صورت مجتمع ساخته شده که از جنوب به رودخانه مسکوا، از شرق به میدان سرخ و از غرب به باغ الکساندر مشرف است. کرملین در سال 1849 بازسازی شده و دیوارهای آن به شکل قطورتر و بلندتر ساخته شد. در سال 1962 کاخ کنگره ها به این بنا افزوده و بیش از پیش محبوبیت پیدا کرد. کاخ کرملین مسکو روسیه 700 اتاق نیز دارد. بزرگ‌‌ ترین کلیسای این کاخ، کلیسای جامع اوسپنسکی است که تزارها در آن تاج‌گذاری را انجام می دادند. 

 

کاخ کرملین مسکو روسیه

تصویر کاخ کرملین مسکو روسیه

 کاخ کرملین مسکو روسیه

تصویر کاخ کرملین مسکو روسیه

کاخ کرملین مسکو روسیه 

تصویر کاخ کرملین مسکو روسیه