معبد طلایی هندوستان

معبد طلایی هندوستان زیارتگاه پیروان آئین سیک است که ساخت آن از سال 1574 شروع شد و تا سال 1604 ادامه داشت. معبد در شهر آمریستار و داخل بستر رودخانه ای بنا شده و یکی از پرستشگاه های مهم هند است. کتاب «گورو گرانت صاحب» که مختص این آیین می باشد نیز در معبد طلایی هندوستان نگهداری می شود. معبد طلایی هندوستان توسط چهارمین رهبر سیکاها یعنی گورو رام داس جی بنا شده است. 

 

معبد طلایی هندوستان

تصویر معبد طلایی هندوستان

 معبد طلایی هندوستان

تصویر معبد طلایی هندوستان