معبد بهشت و جهنم چینی ها کوالالامپور مالزی

معبد بهشت و جهنم چینی ها کوالالامپور مالزی (Chin Swee Caves Temple Kuala Lumpur Malaysia) یک معبد بزرگ بر بلندای کوه با یک مجسمه بودای بزرگ است که  در قسمت پشت آن بهشت و جهنم را با مجسمه هایی به تصویر کشیده اند. همچنین نام گناهان مخصوص هر عذاب را هم در کنار آن نوشته اند. غسل های تطهیر و سجده های عجیب و نیز پیشکش هدایا برای خدایان در معبد بهشت و جهنم چینی ها کوالالامپور مالزی دیده می شود. زوج های جوان زیادی برای شروع زندگی مشترکشان به این معبد می آیند. 

 

معبد بهشت و جهنم چینی ها کوالالامپور مالزی

تصویر معبد بهشت و جهنم چینی ها کوالالامپور مالزی

 معبد بهشت و جهنم چینی ها کوالالامپور مالزی

تصویر معبد بهشت و جهنم چینی ها کوالالامپور مالزی

معبد بهشت و جهنم چینی ها کوالالامپور مالزی 

تصویر معبد بهشت و جهنم چینی ها کوالالامپور مالزی