معبد ببرها در تایلند

معبد ببرها در تایلند (Thailand’s Tiger Temple) یکی از جاذبه های گردشگری تایلند در کانچانابوری می باشد. در این معبد حدود یکصد ببر وجود دارد که به طرزی مسالمت آمیز در کنار راهبان معبد زندگی می کنند. حدود 18 سال پیش برای اولین بار ببری که پدر و مادرش کشته شده بود توسط یکی از راهبان به این معبد آورده شد و پس از آن ببرهای دیگر به معبد راه پیدا کردند. گردشگران تور تایلند برای دیدن این ببرها به معبد رفته و با کمک راهبان می توانند حتی به ببرها غذا بدهند. 

 

معبد ببرها در تایلند

تصویر معبد ببرها در تایلند

 معبد ببرها در تایلند

تصویر معبد ببرها در تایلند

 معبد ببرها در تایلند

تصویر معبد ببرها در تایلند

 معبد ببرها در تایلند

تصویر معبد ببرها در تایلند