مسجد ایوب سلطان استانبول

مسجد ایوب سلطان استانبول (Eyup Sultan Mosque Istanbul) یکی از مساجدی است که در سال های آغازین ورود عثمانیان به استانبول بنا شده است. این مسجد تقریبا قدمتی 500 ساله داشته و در سال 1458 در ساحل جنوبی هالیچ و شاخ طلایی بنا شده است. بخش هایی از این مسجد در قرن هجده میلادی به دلیل زلزله ای تخریب شد و پس از آن کل مسجد به جز مناره ها از نو ساخته شد. نامگذاری مسجد ایوب سلطان استانبول نیز بخاطر وجود مقبره ابو ایوب انصاری، در قسمت شمالی می باشد. ابو ایوب یکی از شخصیت های برجسته و جزو اصحاب پیامبر بوده است. 

 

مسجد ایوب سلطان استانبول 

تصویر مسجد ایوب سلطان استانبول

مسجد ایوب سلطان استانبول 

تصویر مسجد ایوب سلطان استانبول

مسجد ایوب سلطان استانبول 

تصویر مسجد ایوب سلطان استانبول

مسجد ایوب سلطان استانبول 

تصویر مسجد ایوب سلطان استانبول