سینما شناور پوکت تایلند

سینما شناور پوکت تایلند (Floating Cinema Thailand) بین دو صخره در جزیره کودا قرار گرفته است. این سینما در سال 2012 افتتاح شده و معروف به سینما مجمع الجزایر است. سینما شناور پوکت تایلند در محاصره صخره های چند صد متری قرار دارد که تجربه متفاوتی را برایتان رقم خواهد زد. در ساخت پایه های شناور در زیر صندلی ها و پرده نمایش از چوب های بازیافتی مخصوص استفاده شده که باعث آلودگی آب سطح جزیره نمی شود.

 

سینما شناور پوکت تایلند

تصویر سینما شناور پوکت تایلند

 سینما شناور پوکت تایلند

تصویر سینما شناور پوکت تایلند

 سینما شناور پوکت تایلند

تصویر سینما شناور پوکت تایلند