ستون های سنگی روسیه

ستون های سنگی روسیه شامل هفت قطعه سنگی بزرگ که یکی از جذاب ترین شکل های جغرافیایی کشف شده توسط انسان است. نزدیک ترین جاده برای دیدن این ستون ها در فاصله 99 کیلومتری قرار گرفته است. شکل گیری سنگ ها به طور طبیعی بوده و  به دلیل شرایط آب و هوایی تغییر یافته است. این ستون ها یکی از عجایب هفتگانه روسیه هستند. در حال حاضر، کوه نوردان آموزش دیده ازستون های سنگی روسیه صعود می کنند، اما در عهد قدیم این کار گناه بزرگی محسوب می شد. 

 

ستون های سنگی روسیه

 تصویر ستون های سنگی روسیه

 ستون های سنگی روسیه

تصویر ستون های سنگی روسیه

ستون های سنگی روسیه 

تصویر ستون های سنگی روسیه