دریاچه بایکال مسکو روسیه

دریاچه بایکال مسکو روسیه در جنوب سیبری قرار داشته و زلال ترین آب در میان دریاچه های جهان را دارد. بایکال دریاچه آب شیرین است که جانوران آبزی زیادی که تنها در آب های شیرین زندگی می کنند در آن وجود داشته و حتی برخی از آنها همچون فک آب شیرین در خارج از دریاچه گونه مشابهی ندارند. این دریاچه با مساحت 31500 کیلومتر مربع، بزرگ و قدیمی بوده و قریب به 20 درصد از آب شیرین موجود بر روی زمین در این دریاچه است. عمق دریاچه بایکال مسکو روسیه 1642 متر است که عمیق ترین دریاچه جهان نیز محسوب می  شود. 

 

دریاچه بایکال مسکو روسیه

تصویر دریاچه بایکال مسکو روسیه

 دریاچه بایکال مسکو روسیه

تصویر دریاچه بایکال مسکو روسیه

 دریاچه بایکال مسکو روسیه

تصویر دریاچه بایکال مسکو روسیه