خور دبی

خور دبی (Dubai Creek) یک پیش آمدگی به شکل رودخانه است که از خلیج فارس به داخل خاک دبی کشیده می شود. این خور شهر را به دو بخش اصلی تقسیم کرده است که شامل دیره و بردبی می شود. این دو بخش توسط گذرگاه هایی به نام های پل مکتوم، تونل شندغه، پل قرهود و پل معبر خلیج تجاری به یکدیگر متصل شده اند. پل مکتوم در سال 1965، تونل شندغه در سال 1973، پل قرهود در سال 1977 و پل معبر خلیج تجاری در سال 2007 ساخته شده اند. دهکده غوص در دبی، خانه شیخ سعید دبی، دهکده میراثی، خانه شیخ عبید، مساجد تاریخی، موزه اسکناس و تمبرهای تاریخی در کرانه غربی خور دبی قرار گرفته اند. 

 

خور دبی 

تصویر خور دبی

خور دبی 

تصویر خور دبی

خور دبی 

تصویر خور دبی