جهان پناه هند

جهان پناه هند توسط محمد بن تغلق که دومین سلطان دودمان تغلقیه بود ساخته شده است. جهان پناه چهارمین شهر قرون وسطی بود که همراه با چند شهر دیگر دهلی را تشکیل می دادند. او برای مقابله با تهدیدهای همیشگی مغولان شهر جهان‌پناه را با برج و بارو ساخت. پس از اینکه پایتخت به دولت آباد انتقال یافت محمد بن تغلق دستور تخریب دهلی را داد و مردم را به منطقه ای از دولت آباد فرستاد و به تدریج بخش هایی از جهان پناه هند تخریب شد.

 

جهان پناه هند

تصویر جهان پناه هند

 جهان پناه هند

تصویر جهان پناه هند

جهان پناه هند 

تصویر جهان پناه هند