جزیره جیمز باند پوکت تایلند

جزیره جیمز باند پوکت تایلند (Khao Phing Kan Phuket Thailand) به دلیل داشتن صخره های عظیم آهکی که به طور عمودی سر از آب بیرن آورده اند، شهرت زیادی دارد. این جزیره زیر نظر حفاظت پارک ملی است و هیچ قایقی، اجازه ی نزدیک شدن زیاد به آن را ندارد. همچنین صخره ی بسیار بلندی در جزیره جیمز باند پوکت تایلند وجود دارد که تعداد زیادی غار کوچک در آن پنهانند. 

 

جزیره جیمز باند پوکت تایلند

تصویر جزیره جیمز باند پوکت تایلند

 جزیره جیمز باند پوکت تایلند

تصویر جزیره جیمز باند پوکت تایلند

جزیره جیمز باند پوکت تایلند 

تصویر جزیره جیمز باند پوکت تایلند