تور کیش 

 

تور کیش

پکیج تور کیش مهر 1396

   نام هتل  درجه هتل

 قیمت تور

برای 2 شب

 قیمت یک شب اقامت بیشتر

 
  جام جم درجه هتلدرجه هتل  320.000 50.000  
   سارا درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  380.000 60.000  
   گراند درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 380.000 80.000   
   آریان درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 380.000 90.000  
   صدف درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 580.000 200.000  
   پارمیدا درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 460.000 100.000  
   شایگان درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 490.000  120.000  
   مریم درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 730.000 250.000  
   مارینا پارک درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 790.000 290.000  
   خدمات تور

 بلیط رفت و برگشت - 2 شب و 3 روز اقامت در هتل همراه با صبحانه  -  استقبال فرودگاهی

 
   توضیحات

 قیمتهای فوق ارقام پايه  بوده و بسته به تاریخ رفت و برگشت ممكن است تغییر داشته باشد.

امكان تعيين مبدا و ساعت  پرواز از كليه شهرهایی كه به کیش پرواز مستقیم دارند  توسط مسافرین ميسر است.

 تعداد شبهای اقامت به دلخواه مسافران قابل تغییر است

 
   تلفن رزرو تور   88546399 و 41938  

 

 

 

 تور کیش 

 

تور کیش

پکیج تور کیش پاییز 1396

   نام هتل  درجه هتل

 قیمت تور

برای 2 شب

 قیمت یک شب اقامت بیشتر

 
  جام جم درجه هتلدرجه هتل  320.000 50.000  
   سارا درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  380.000 60.000  
   گراند درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 380.000 80.000   
   آریان درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 390.000 90.000  
   صدف درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 580.000 200.000  
   پارمیدا درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 490.000 100.000  
   شایگان درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 490.000  120.000  
   مریم درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 450.000 150.000  
   مارینا پارک درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 890.000 290.000  
   خدمات تور

 بلیط رفت و برگشت - 2 شب و 3 روز اقامت در هتل همراه با صبحانه  -  استقبال فرودگاهی

 
   توضیحات

 قیمتهای فوق ارقام پايه  بوده و بسته به تاریخ رفت و برگشت ممكن است تغییر داشته باشد.

امكان تعيين مبدا و ساعت  پرواز از كليه شهرهایی كه به کیش پرواز مستقیم دارند  توسط مسافرین ميسر است.

 تعداد شبهای اقامت به دلخواه مسافران قابل تغییر است

 
   تلفن رزرو تور   88546399 و 41938  

 

 

 

 تور کیش 

تور کیش

پکیج تور کیش مرداد 1396

   نام هتل  درجه هتل

 قیمت تور

برای 2 شب

 قیمت یک شب اقامت بیشتر

 
   گلدیس درجه هتلدرجه هتل  380.000 70.000  
   سارا درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  510.000 110.000  
   گراند درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 420.000 110.000   
   آریان درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 460.000 120.000  
   صدف درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 680.000 130.000  
   پارمیدا درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 530.000 170.000  
   شایگان درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 560.000  240.000  
   داریوش درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 880.000 265.000  
   مارینا پارک درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 930.000 299.000  
   خدمات تور

 بلیط رفت و برگشت - 2 شب و 3 روز اقامت در هتل همراه با صبحانه  -  استقبال فرودگاهی

 
   توضیحات

 قیمتهای فوق ارقام پايه  بوده و بسته به تاریخ رفت و برگشت ممكن است تغییر داشته باشد.

امكان تعيين مبدا و ساعت  پرواز از كليه شهرهایی كه به کیش پرواز مستقیم دارند  توسط مسافرین ميسر است.

 تعداد شبهای اقامت به دلخواه مسافران قابل تغییر است

 
   تلفن رزرو تور   88546399 و 41938  

 

 

 

 تور کیش 

 

تور کیش

پکیج تور کیش شهریور 1396

   نام هتل  درجه هتل

 قیمت تور

برای 2 شب

 قیمت یک شب اقامت بیشتر

 
   گلدیس درجه هتلدرجه هتل  570.000 100.000  
   سارا درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  750.000 155.000  
   گراند درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 650.000 135.000  
   آریان درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 720.000 165.000  
   صدف درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 775.000 180.000  
   پارمیدا درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 795.000 185.000  
   شایگان درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 765.000  240.000  
   داریوش درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 1.120.000 345.000  
   مارینا پارک درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 1.190.000 360.000  
   خدمات تور

 بلیط رفت و برگشت - 2 شب و 3 روز اقامت در هتل همراه با صبحانه  -  استقبال فرودگاهی

 
   توضیحات

 قیمتهای فوق ارقام پايه  بوده و بسته به تاریخ رفت و برگشت ممكن است تغییر داشته باشد.

امكان تعيين مبدا و ساعت  پرواز از كليه شهرهایی كه به کیش پرواز مستقیم دارند  توسط مسافرین ميسر است.

 تعداد شبهای اقامت به دلخواه مسافران قابل تغییر است

 
   تلفن رزرو تور   88546399 و 41938  

 

 

 

 تور کیش 

تور کیش

پکیج تور کیش تیر 1396

   نام هتل  درجه هتل

 قیمت تور

برای 2 شب

 قیمت یک شب اقامت بیشتر

 
   گلدیس درجه هتلدرجه هتل  380.000 70.000  
   سارا درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل  510.000 110.000  
   گراند درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 420.000 110.000   
   آریان درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 460.000 120.000  
   صدف درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 680.000 130.000  
   پارمیدا درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 530.000 170.000  
   شایگان درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 560.000  240.000  
   داریوش درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 880.000 265.000  
   مارینا پارک درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 930.000 299.000  
   خدمات تور

 بلیط رفت و برگشت - 2 شب و 3 روز اقامت در هتل همراه با صبحانه  -  استقبال فرودگاهی

 
   توضیحات

 قیمتهای فوق ارقام پايه  بوده و بسته به تاریخ رفت و برگشت ممكن است تغییر داشته باشد.

امكان تعيين مبدا و ساعت  پرواز از كليه شهرهایی كه به کیش پرواز مستقیم دارند  توسط مسافرین ميسر است.

 تعداد شبهای اقامت به دلخواه مسافران قابل تغییر است

 
   تلفن رزرو تور   88546399 و 41938