تور استانبول

 

 

 پکیج تور استانبول پاییز 1396

 

   نام هتل  درجه هتل

قیمت تور

برای 2 شب

قیمت تور 

برای 3 شب

 
   توپکاپی درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 950000 1000000  
   گرند لیزا درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 950000 1000000  
   کریستال   درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 674000 958000  
   لیون درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 678000 838000  
   دورا  درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 678000 838000  
   گلدن ایچ1 درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 722000 898000  
   گلدن پارک درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل   1070000 1175000  
   سرملی  درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 838000 921000  
   گرندجواهر درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 1130000 1270000  
   بیزسواهیر درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 1130000 1270000  
   خدمات تور  

 بلیط رفت و برگشت - اقامت 2 شب و 3 روز اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 
   توضیحات

 مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه  به ترکیه پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین  ميسر است.

 
 
   تلفن رزرو تور  88546399 و 41938  

 

تور استانبول

 

 

 پکیج تور استانبول مهر 1396

 

   نام هتل  درجه هتل

قیمت تور

برای 2 شب

قیمت تور 

برای 3 شب

 
   توپکاپی درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 950000 1000000  
   گرند لیزا درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 950000 1000000  
   کریستال   درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 674000 958000  
   لیون درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 678000 838000  
   دورا  درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 678000 838000  
   گلدن ایچ1 درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 722000 898000  
   گلدن پارک درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل   1070000 1175000  
   سرملی  درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 838000 921000  
   گرندجواهر درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 1130000 1270000  
   بیزسواهیر درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 1130000 1270000  
   خدمات تور  

 بلیط رفت و برگشت - اقامت 2 شب و 3 روز اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 
   توضیحات

 مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه  به ترکیه پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین  ميسر است.

 
 
   تلفن رزرو تور  88546399 و 41938  

 

تور استانبول

 

   پکیج تور استانبول مرداد 1396

   نام هتل  درجه هتل

قیمت تور

برای 2 شب

قیمت تور 

برای 3 شب

 
   توپکاپی درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 595000 682000  
   گرند لیزا درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 594000 666000  
   کریستال   درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 674000 958000  
   لیون درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 678000 838000  
   دورا  درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 678000 838000  
   گلدن ایچ1 درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 722000 898000  
   گلدن پارک درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل   738000 838000  
   سرملی  درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 838000 921000  
   گرندسواهیر درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 874000 923000  
   بیزسواهیر درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 874000 927000  
   خدمات تور  

 بلیط رفت و برگشت - اقامت 2 شب و 3 روز اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 
   توضیحات

 مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه  به ترکیه پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین  ميسر است.

 
 
   تلفن رزرو تور  88546399 و 41938  

 

تور استانبول

 

 

 پکیج تور استانبول شهریور 1396

 

   نام هتل  درجه هتل

قیمت تور

برای 2 شب

قیمت تور 

برای 3 شب

 
   توپکاپی درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 595000 682000  
   گرند لیزا درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 594000 666000  
   کریستال   درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 674000 958000  
   لیون درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 678000 838000  
   دورا  درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 678000 838000  
   گلدن ایچ1 درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 722000 898000  
   گلدن پارک درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل   738000 838000  
   سرملی  درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 838000 921000  
   گرندسواهیر درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 874000 923000  
   بیزسواهیر درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 874000 927000  
   خدمات تور  

 بلیط رفت و برگشت - اقامت 2 شب و 3 روز اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 
   توضیحات

 مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه  به ترکیه پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین  ميسر است.

 
 
   تلفن رزرو تور  88546399 و 41938  

 

تور استانبول

 

   پکیج تور استانبول تیر 1396

   نام هتل  درجه هتل

قیمت تور

برای 2 شب

قیمت تور 

برای 3 شب

 
   توپکاپی درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 595000 682000  
   گرند لیزا درجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 594000 666000  
   کریستال   درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 674000 958000  
   لیون درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 678000 838000  
   دورا  درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 678000 838000  
   گلدن ایچ1 درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 722000 898000  
   گلدن پارک درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل   738000 838000  
   سرملی  درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 838000 921000  
   گرندسواهیر درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 874000 923000  
   بیزسواهیر درجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتلدرجه هتل 874000 927000  
   خدمات تور  

 بلیط رفت و برگشت - اقامت 2 شب و 3 روز اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی

 
   توضیحات

 مكان تعيين مبدا پرواز از كليه شهرهایی كه  به ترکیه پرواز مستقیم دارند توسط مسافرین  ميسر است.

 
 
   تلفن رزرو تور  88546399 و 41938