آب و هوای بالی

آب و هوای بالی، آب و هوایی استوایی است که در بیشتر روزهای سال هوای گرم و مرطوبی دارد. دمای هوای جزیره در شب ها حدود 20 و روزها حدود 30 درجه می باشد. برخی اوقات بادهای غربی که حامل گرما هستند از سمت اقیانوس هند می وزند که باعث بارش های متوالی در ماه های دسامبر تا مارس می شود. از ماه ژوئن تا سپتامبر نیز جزیره بالی در مسیر بادهای سرد اقیانوس آرام قرار می گیرد که در طی این مدت دمای جزیره معتدل بوده و روزهای آفتابی را دارد. 

 

آب و هوای بالی

تصویر جزیره بالی

آب و هوای بالی 

تصویر جزیره بالی

 آب و هوای بالی

تصویر جزیره بالی

 آب و هوای بالی

تصویر جزیره بالی

آب و هوای بالی 

تصویر جزیره بالی